Algemene voorwaarden

BEDRIJFSGEGEVENS

Woodstoxx NV
Hogeweg 245
8930 Menen
BTW BE 0887 365 995
Ondernemingsnummer: 0887.365.995

CONTACT

+32 56 51 79 60
info@woodstoxx.be

DOWNLOAD PDF

1. CONTRACT

- Door het loutere feit van de bestelling of de prijsofferte erkent de klant in kennis te zijn gesteld van de algemene verkoopsvoorwaarden. Hij verklaart deze te kennen en te aanvaarden. De algemene verkoopsvoorwaarden kan de klant terugvinden op de achterzijde van elk document alsook op onze website www.woodstoxx.be. Elke bestelbon wordt opgemaakt in tweevoud.
De algemene verkoopsvoorwaarden worden afgedrukt aan de rugzijde van beide exemplaren. Een origineel document wordt met de klant meegegeven, zoveel als nodig bevestigen beide partijen de waarde van beide exemplaren als schriftelijk bewijs. De andersluidende algemene verkoopsvoorwaarden van de wederpartij kunnen deze verkoopsvoorwaarden niet ontkrachten en binden ons niet, tenzij de wederpartij ons daarop uitdrukkelijk heeft gewezen en wij haar voorwaarden schriftelijk hebben aanvaard.

2. SOLIDARITEIT

- Wanneer het contract afgesloten wordt door meerdere partijen dan zijn alle partijen die de bestelling ondertekenen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden aan de uitvoering en de betaling van de werken.

3. OFFERTES

- Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van omissies of rekenfouten en zij geldt tot de vervaldatum vermeld op de offerte. Elke offerte is vertrouwelijk tenzij zij tijdig en integraal wordt aanvaard door de klant. Bij zelf plaatsen door de klant is onze firma niet verantwoordelijk voor de juistheid van opmeting. Deze opmeting gebeurt volledig op de verantwoordelijkheid en risico van de klant indien achteraf de werkelijke afmetingen niet zouden overeenkomen met de opmetingen zoals genoteerd door de klant.

4. BESTELLINGEN

-Telefonische of mondelinge bestellingen alsook bestellingen per e-mail zijn niet geldig zonder onze schriftelijke bevestiging en betaling van een voorschot. Een schriftelijke bevestiging welke niet aangetekend tegengesproken wordt binnen 5 dagen na ontvangst, is bindend (dit geldt ook voor webshop producten). Indien de koper het contract desalniettemin wenst te annuleren, wordt er bij voorraadproducten een bedrag gelijk aan 20 % van de overeengekomen verkoopprijs aangerekend. Bij niet-voorraadgoederen en maatwerk wordt het volledig bedrag van de overeengekomen verkoopprijs aangerekend. 

 5. LEVERINGSTERMIJN

- De bepaalde leveringstermijn is enkel gegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Er wordt bij de overeenkomst aangenomen dat het verval van leveringstermijn volstrekt de koop niet vernietigt ten gunste van de koper en dat geen boete of schadeloosstelling voor verwijl, bij voormeld geval kan opgelegd worden aan de verkoper. Eventueel verlies, diefstal of andere oorzaken van tenietgaan van aangeleverde goederen zijn steeds ten laste van de klant.

6. WAARBORG

- De waarborg is deze gesteld door de producent van de geleverde goederen; deze beperkt zich tot het vervangen der gebrekkig bevonden stukken. In ieder geval verliest de koper zijn recht op verhaal wanneer hij om het even wat aan het geleverde goed verandert. Schade veroorzaakt door gewijzigde klimatologische omstandigheden kan geenszins verhaald worden op de verkoper.

7. AANNEMING

- Al onze goederen worden verkocht, genomen en aanvaard in onze magazijnen. Het transport gebeurt op risico van de bestemmeling, wat ook de manier van levering is.

8. BETALING
- a/ Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant en zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, de uiterste vervaldatum is de datum vermeld op de voorkant van de factuur.
- b/ Indien de installatie door onze diensten gebeurt, worden de betalingen als volgt geregeld: - 1ste voorschotfactuur van één derde bij aanvaarding van de opdracht, ondertekenen van  de prijsofferte of bestelbon, deze contant te betalen, ten laatste 8 dagen na documentdatum; - 2de voorschotfactuur van één derde één week voor de aanvang van de werken, deze contant te betalen, ten laatste 8 dagen na documentdatum; - Het openstaande saldo contant, ten laatste 8 dagen na documentdatum, te betalen bij het beëindigen van de werken.
- c/ Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
- d/ Ieder op zijn vervaldatum onbetaald gebleven bedrag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 7,75 punten, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of van termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 10% met een minimum van 125 € en een maximum van 1875 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen. De aanvaarding van wissels en cheques impliceert geen schuldvernieuwing en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en worden de koper afzonderlijk aangerekend. e/ Het niet betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.
- f/ Alle wijzigingen in het btw-tarief tussen de bestelling enerzijds en de facturatie anderzijds zullen worden doorgerekend aan de klant in diens voordeel of nadeel.

9. KLACHTEN

- a/ De klant moet de zichtbare gebreken schriftelijk en aangetekend inroepen binnen de 8 dagen na levering en/of plaatsing.
- b/ Gedurende één jaar na levering en/of plaatsing zijn wij aansprakelijk voor verborgen gebreken. Elke rechtsvordering op grond van verborgen gebreken is echter maar ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen de 14 dagen na de dag dat de klant kennis kreeg van het gebrek. Worden niet beschouwd als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of textuur of het verkleuren van het hout of de afwerking, door foutieve klimatologische omstandigheden binnenshuis, het vochtgehalte moet liggen tussen de 45 en 65% en de temperatuur tussen 15°C en 22°C. Alsook fijne scheurtjes aan het oppervlak van terrassen en gevelbekledingen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden. Net zoals wisselende lengtes in het geleverde hout (op onze specificaties worden steeds de langste lengtes vermeld).
- c/ Het optreden van kleurverschillen, het ontstaan van openingen en/of openstaande voegen, oppervlakte variaties, delaminaties, losgekomen planken, vervormingen ontstaan door foutieve
klimatologische omstandigheden of door slijtage van de vloer vallen niet onder garantie.
- d/ Klachten in verband met onze producten zijn niet ontvankelijk indien de door ons voorgestelde plaatsingsvoorschriften niet werden nageleefd en de accessoires niet op de voorgeschreven manier werden gebruikt en indien de afgewerkte vloerdelen niet werden behandeld met de door ons voorgestelde onderhoudsproducten en mits correcte toepassing van onze opgelegde onderhoudsplan zoals vermeld op de website www. woodstoxx.be. Klanten moeten een bewijs kunnen voorleggen van degelijk onderhoud aan de hand van verkoopfacturen van de door ons voorgestelde onderhoudsproducten.
- e/ De klant aanvaardt lichte afwijkingen tussen enerzijds de bestelling op basis van de documentatie, de stalen, de modellen en de demonstratie van goederen en anderzijds de levering ervan zodat eerstgenoemde elementen slechts richtinggevend zijn en waarbij de klant eveneens afstand doet van elke vorm van verhaal terzake.

10. GESCHILLEN

- Bij betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en het Vredegerecht van het Kanton Menen bevoegd. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing op onze contracten en bij beslechting van alle geschillen.


11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

- De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Wij kunnen tot het wederhalen der leveringen beslissen zonder voorbericht indien de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Indien de klant de goederen niet binnen de maand na besteldatum komt ophalen, dient de klant een voorschot van 1/3 per maand bij te betalen op de bestelling, met een maximum van 2 voorschotten zijnde 2/3. Indien de klant de goederen één jaar na besteldatum nog niet is komen
ophalen, wordt dit aanzien als annulatie van de bestelling door de klant en behouden wij ons het recht om de goederen te verkopen en het voorschot van de klant te innen.

12. TOEGANG TOT DE BOUWPLAATS EN ALGEMENE PLAATSINGSEISEN


- a/ De plaatsen dienen volledig ontruimd te zijn. Eventuele verplaatsingen van meubilair gebeuren op de volledige verantwoordelijkheid van de klant, zelfs indien wij aangesteld worden door de klant om dit te doen. De oude vloerbedekking moet volledig weggenomen zijn, tenzij anders overeengekomen.
- b/ Vertrekken waarin parketvloeren geplaatst worden, moeten voldoende verlucht en verwarmd zijn. Het vochtgehalte moet liggen tussen 45 en 65% en de temperatuur tussen 15 en 22°C. Dit dient ook na plaatsing gerespecteerd te worden om de goede conditie van het hout te garanderen.
- c/ Water, elektriciteit, verwarming, sanitaire voorzieningen en een lastenlift zijn te voorzien door de klant. d/ Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade door derden tijdens de werken.

13. AANBOD

- Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

14. AANSPRAKELIJKHEID

- De aansprakelijkheid die wij kunnen oplopen ingevolge de niet- nakoming van een verplichting in het kader van de door ons afgesloten overeenkomsten vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:
Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten, waarbij wij ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de goederen en/of installaties te vervangen of te herstellen binnen een redelijke termijn, ofwel de waarde ervan te vergoeden. In ieder geval kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor: Alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet nakoming van de overeenkomst zoals bvb. Financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van reputatie…Schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door apparatuur of gereedschap geleverd, aangebracht of ter beschikking gesteld door de klant of derden, alsook schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de klant of in het bedrijf van de klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst. Schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden Schade aan ander materiaal dan datgene dat door ons werd geleverd in uitvoering van de betrokken overeenkomst.